Recent News

Load More

ເສດຖະກິດ

View All Articles

ການເມືອງ

View All Articles

ນັກວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດສະເໜີວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຄວນຈະຫັນ ປ່ຽນແຜນການພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານ ຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນມາເປັນການສົ່ງເສີມ ແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງ.

ທ່ານນາງຢູກະ ດິກູຊິ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ Mekong Watch ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ...