6 ຄວາມທ້າທາຍຂອງຜູ້ນຳ

0
34

ການເປັນຜູ້ນຳອາດຈະບໍ່ຍາກ, ແຕ່ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໄດ້ນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ ໂດຍສະເພາະການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນພາວະທີ່ສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຜູ້ນຳໃນທຸກລະດັບ ແລະ ອົງກອນທຸກປະເພດຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງຜ່ານການວິໄຈຂອງໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະທີ່ສຶກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜູ້ນຳຢ່າງ Center for Creative Leadership ( CCL ) ໄດ້ສຶກສາວິໄຈເຖິງ ຄວາມທ້າທາຍທີ່ຜູ້ນຳໃນລະດັບຕ່າງໆຕ້ອງພົບພໍ້ ໂດຍສອບຖາມຈາກຜູ້ນຳຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນ ໃນ 7 ພູມິພາກໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ສັງລວມອອກມາໄດ້ 6 ປະເດັນ ຄື:
1. ຄວາມທ້າທາຍທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືການພັດທະນາຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການຂອງຕົວເອງໃນການບໍລິຫານເວລາ, ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ການຄິດກົນລະຍຸດ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ທັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງພາຍນອກ ເຊິ່ງຈະສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າສິ່ງທີ່ຜູ້ນຳກັງວົນໃນແງ່ຂອງການພັດທະນາຕົນເອງນັ້ນແມ່ນປະເດັນໃນເລື່ອງຂອງທັກສະ ຫຼື ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂດຍຈະເປັນທັກສະທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ Soft – skilled ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນທັກສະເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນນອກຈາການປ່ຽນແປງຂອງປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໄວຂຶ້ນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທັກສະຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນສຳຄັນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
2. ຄວາມທ້າທາຍໃນການຈູງໃຈ ແລະ ການກະຕຸ້ນຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຈູງໃຈໃຫ້ເຮັດວຽກແບບທຳມະດາແຕ່ຕ້ອງການແຮງກະຕຸ້ນ ແລະ ຈູງໃຈໃຫ້ພະນັກງານມີ ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮັກ ແລະ ພໍໃຈໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ເຮັດ ລວມເຖິງການເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຍາກຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍໃນຕຳລາກ່າວວ່າ: ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ນຳຄື “ ການບໍລິຫານຄົນ ”. ສະນັ້ນ, ຜູ້ນຳຄວານຈະສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ ຫຼື ຄົນໃກ້ຕົວດ້ວຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມສຳພັນດັ່ງກ່າວໃນການຈູງໃຈ, ກະຕຸ້ນ, ຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນ.
3. ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ວຍການພັດທະນາບຸກຄົນໃນປັດຈຸບັນບໍ່ແມ່ນຮູບແບບເກົ່າໆຂອງການເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ນັ່ງຟັງອາຈານສອນໜັງສືແລ້ວກໍ່ຈົບໄປ, ແຕ່ໃນອົງກອນຈະເນັ້ນເລື່ອງ Mentoring / Coaching ຫຼາຍຂຶ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ບົດບາດຂອງຜູ້ນຳໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນນັ້ນບໍ່ແມ່ນບົດບາດຂອງການຢືນຢູ່ໜ້າຫ້ອງແລ້ວສອນໜັງສື, ແຕ່ເປັນການເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແທນການສອນ.
4. ການນຳທີມນັບແຕ່ການສ້າງທີມ, ການພັດທະນາທີມ, ການບໍລິຫານທີມ, ການສ້າງແຮງຈູງໃຈ, ການຊຸກຍູ້ທີມເນື່ອງຈາກຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນທີ່ຈະເນັ້ນການເຮັດວຽກໃນຮູບແບບຂອງທີມຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເລື່ອງການບໍລິຫານທີມຈຶ່ງກາຍເປັນຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນອີກປະການໜຶ່ງຂອງຜູ້ນຳ.
5. ຄວາມທ້າທາຍໃນການຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນເລື່ອງແປກ ເພາະພາຍໃຕ້ພາວະ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນຜູ້ນຳໃນທຸກລະດັບຈະບໍ່ສາມາດຫຼີກລຽງຈາກການປ່ຽນແປງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ຜູ້ນຳທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະເຊີນແມ່ນມີຫຼາຍ ພ້ອມທັງມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ.
6. ຄວາມທ້າທາຍຂອງການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີຕໍ່ອົງກອນຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໃນອະດີດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ຫຼື ລວມທັງພະນັກງານເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ນຳຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ ຫຼື ບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບບຸກຄົນກຸ່ມຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກອົງກອນ.

 

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ