ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ!! 11 ສັບພະຄຸນດີໆຂອງຜັກກະເດົາ

  0
  23

  ສັບພະຄຸນດີໆຂອງຜັກກະເດົາ
  1. ດອກ ແລະ ໃບຂອງຜັກກະເດົາ ສາມາດໃຊ້ແກ້ພິດເລືອດ ຢຸດເລືອດດັງ ຮັກສາລິດສີດວງໃນລຳຄໍ ບຳລຸງທາດ ຊ່ວຍຂັບລົມ

  2. ຂົນອ່ອນຂອງຜັກກະເດົາ ສາມາດຖ່າຍແມ່ທ້ອງ ແກ້ລິດສິດວງ ແກ້ປັດສະວະ

  3. ເປືອກຕົ້ນກະເດົາ ໃຊ້ຫຼຸດໄຂ້ ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ ແລ້ວແກ້ເຈັບທ້ອງ


  4. ກ້ານຜັກກະເດົາ ສາມາດໃຊ້ຫຼຸດໄຂ້ ນຳມາເຮັດເປັນຍາຮັກສາໂລກມາລາເລຍ

  5. ຢາງຂອງຕົ້ນຜັກກະເດົາໃຊ້ໃນການດັບພິດຮ້ອນ

  6. ແກ່ນຜັກສະເດົາ ຮັກສາອາການປວດຮາກ ຊ່ວຍຂັບຂີ້ກະເທິ

  7. ຮາກຜັກກະເດົາ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາໂລກຜິວໜັງ


  8. ໃບຜັກກະເດົາ ແລະ ໝາກ ສາມາດໃຊ້ເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ບຳລຸງທາດ

  9. ໝາກຂອງຜັກກະເດົາ ມີລົດຊາດຂົມ ນິຍົມມາໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍແມ່ທ້ອງ ເປັນຢາລະບາຍ ຮັກສາໂລກຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ

  10. ເປືອກຂອງຮາກຜັກກະເດົາ ຈະມີລົດຝາດ ໃຊ້ຫຼຸດໄຂ້  ແລະ ໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາໂລກຜິວໜັງ

  11. ແກ່ນຜັກສະເດົາ ສາມາດນຳມາສະກັດນ້ຳມັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຮັກສາໂລກຜິວໜັງ ແລະ ເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້