ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊັ້ນນຳຂອງລາວ ຈັບມືກັບຍັກໃຫຍ່ ບໍລິສັດຜູ້ຄ້ານໍ້າມັນຂ້າມຊາດ Puma Energy

0
49

ເພື່ອການສະໜອງ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດນໍ້າມັນໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງລັດ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຮອງຮັບອັດຕາການຊົມໃຊ້ທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເປັນການຮັບປະກັນການຈຳໜ່າຍຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາ. ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນການຮັບຮອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງປະເທດ ແລະ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ພາກລັດໃນການຕິດຕາມເກັບກຳພາສີອາກອນຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ຜ່ານການດຳເນີນທຸລະກິດມາໄດ້ 1 ທົດສະວັດ, ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການວິວັດພັດທະນາອົງກອນ ຈາກບໍລິສັດຈົດທະບຽນອັນດັບທີ 13 ໃນປີ 2008 ບໍລິສັດໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດ ຜ່ານສະຖານີບໍລິການ ປ້ຳນ້ຳມັນ ພລັສ ຫຼາຍກວ່າ 130 ສະຖານີບໍລິການ ຄອບຄຸມເກືອບທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ ຈົນບໍລິສັດສາມາດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນປີ 2015 ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດຕົນເອງຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ສາມາດມາດຍາດເອົາສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫຼາດຜູ້ສະໜອງນໍ້າມັນລາຍໃຫຍ່ເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງປະເທດມາໄດ້.

ການຮ່ວມມືລົງທຶນກັບ ບໍລິສັດ Puma Energy ໃນຄັ້ງນີ້, ອັນເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນ ຂອງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດ ທີ່ເລ່ງເຫັນທ່າແຮງ ແລະ ສັກກາຍະພາບໃນຫຼາຍໆດ້ານ, ບໍລິສັດ Puma Energy ແມ່ນເປັນບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດການຄ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລະດັບສາກົນ ມີເຄືອຂ່າຍຢູ່ 49 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ ມີມູນຄ່າທາງທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ 100ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ການຮ່ວມມືກັນແມ່ນເປັນການເສີມສ້າງສັກກາຍະພາບຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໃນອານາຄົດ ນອກນີ້ຍັງເປັນກໍາລັງແຮງໃນການສໍາຮອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດ ຮັບປະກັນການເພີ່ມທະວີ ໃນການປະກອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ. ນອກຈາກໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການຮ່ວມມືຂ້າງເທີ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ ພູມາ ຍັງຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ-ເຕັກນິກ ພ້ອມທັງນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໃຫມ່ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານງານ ແລະ ຊ່ວຍການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນບໍລິສັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.