ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລັ່ງຄວບຄຸມ ໄຟໃໝ້ສະໜາມເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຄາດໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນໄວນີ້

0
46

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ສາມາດ ຄວບ ຄຸມ ໄຟ ໃໝ້ສະໜາມ ຂີ້ ເຫຍື້ອ   ຢູ່ ຫລັກ 32 ບ້ານ ນາ ຜາ ສຸກ ເມືອງ ໄຊ ທາ ນີ ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ ໄດ້ ແລ້ວ. ພາຍຫລັງ ທີ່ ໄຟ ເລີ່ ມໃໝ້ມາ ແຕ່ ຕອນ ບ່າຍ ຂອງ ວັນ ທີ 4 ມີນາ 2018 ທີ່ ຜ່ານ ມາ ແລະ ຄາດ ໃຫ້ ສໍາ ເລັດ ໃນ ໄວໆ ນີ້.

ທ່ານ ບົວ ຄໍາ ພະ ກະ ຊຸມ ຮອງ ຫົວໜ້າ ກອງ ບໍລິການ ຂົນ ສົ່ງ ຂີ້ ເຫຍື້ອ, ຜູ້ ຊີ້ ນໍາ ວຽກ ງານ ພາກ ສະໜາມ ບໍາບັດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ ຫລັກ 32 ກ່າວວ່າ: ເມື່ອ ວັນ ທີ 4 ມີນາ ຜ່ານ ມາ ໄດ້ມີ ຄົນ ຈູດ ປ່າ ແລ້ວ ເຮັດ ໃຫ້ ໄຟດັ່ງກ່າວ, ລາມ ເປັນ ວົງ ກວ້າງ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ສະໜາມ ເກັບ ຂີ້ ເຫຍື່ອ ຈົນ ເກີດ ເປັນ ອັກຄີ ໄຟ ຢ່າງ ຮຸນ ແຮງ. ຕໍ່ ກັບ ເຫດການ ດັ່ງກ່າວນີ້, ທາງຄະນະອໍານາດ ການ ປົກຄອງ ກໍ ໄດ້ ມີ ການ ແຕ່ງ ຄະ ນະ ຮັບຜິດຊອບທຸ ກພາກສ່ວນ ເຂົ້າ ມາ ປະຕິບັດ ຫາ ວິ ທີ ໃນ ການ ມອດ ໄຟ ທີ່ ຈະ ເປັນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະຊາ ຊົນ ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ. ເຊິ່ງໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ທາງ ຄະນະ ຮັບຜິດ ຊອບ ກໍໄດ້ ມີ ການ ລະດົມລົດດັບ ເພິ ງມາ ຊິດ ນໍ້າ ເພື່ອ ເຂົ້າ ສະກັດ ກັ້ນ . ມາ ຮອດ ປັດຈຸບັນ ສາມາດ ມອດ ໄຟ ໄດ້ ສໍາ ເລັດ ແລະ ພວກ ເຮົາ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຫລາຍ ພາກສ່ວນ ພາກ ລັດ ແລະ ເອກະ ຊົນ ໃນ ການ ປະກອບສ່ວນ ກົນ ຈັກ ເຂົ້າ ມາ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ຕໍ່ບັນຫາ ຄວັນ ໄຟ ທີ່ ສົ່ງ ກິ່ນ ເໝັນ ທີ່ຈະ ກະທົບຕໍ່ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ ອ້ອມ ຂ້າງ ນັ້ນ , ໂດຍ ໄດ້ໃຊ້ ວິທີ ການ ຈົກ ດິນ ຖົມກົບ ເປັນ ໜ້າ ເພື່ອ ດັບກິ່ນລະອອງ ຄວັນ ສໍາ ເລັດ ໄປ ແລ້ວ 20% ແລະ ຄາດ ໃຫ້ ສໍາ ເລັດ ໃນ ໄວໆ ນີ້. ສະໜາມ ດັ່ງກ່າວ, ລວມມີເນື້ອ ທີ່ປະມານ 30 ກວ່າ ເຮັກຕາ, ມີ ບໍ່ ບໍາບັດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ 12 ບໍ່ ແລະ ເກີດ ໄຟ ໃໝ້ ໄປ ແລ້ວ 10 ບໍ່.

          ໃນ ໂອກາດ ນີ້, ທ່ານ ແກ້ວ ພິລາ ວັນ ອາ ໄພ ລາດ ຮອງເຈົ້າ ຄອງ ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ , ໄດ້ ໃຫ້ ຮູ້ຕື່ມ ວ່າ: ພາຍຫລັງ ທີ່ ໄດ້ ເກີດອັກຄີ ໄຟ ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ, ທາງ ຄະນະ ພັກ ອໍານາດ ການ ປົກຄອງ ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ, ທຸກພາກສ່ວນ ກໍ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ການ ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ຢ່າງ ເຄັ່ງຮ້ອນ ແລະ ໄດ້ ມີ ການ ແບ່ງ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ກັນ ຢ່າງ ລະອຽດ ເພື່ອ ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ໃຫ້ ທັນ ສະພາບ ການ ແລະ ກັບ ຄືນ ສູ່ ສະພາບ ເດີມ. ສະ ນັ້ນ, ໃນ ໄລຍະ ນີ້ ຂໍ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ພໍ່ ແມ່ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ຕາມ ການ ແນະ ນໍາ ຢູ່ ແຕ່ ລະ ບ້ານ ແລະ ໃນ ໄລຍະ ລະດູ ແລ້ງ ນີ້ ຂໍ ຮຽກຮ້ອງ ມາ ຍັງ ພໍ່ ແມ່ ປະຊາຊົນ ທຸກ ບ້ານ, ທຸກ ເຂດ ຈົ່ງ ເປັນ ເຈົ້າ ການ ນໍາ ກັນ ປະຕິບັດ ຕາມ ລະບຽບ ແຈ້ງ ການ ຂອງ ເມືອງ ກ່ຽວ ກັບ ຫ້າມ ບໍ່ ໃຫ້ ຈູດ ປ່າ, ເພື່ອ ຫາ ອາຫານ ຫລື ເພື່ອ ຈຸດປະສົງ ເຮັດ ອານາ ໄມ ຖາງ ຮົ້ວ ສວນ, ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ພົບ ເຫັນ ຈະ ໃຫ້ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ປະຕິບັດ ດໍາ ເນີນ ຄະດີ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ.