ການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 30 ຕື້ກີບ ສ່ວນປີ 2018 ເກັບຄ່າທຳນຽມທາງເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນ-ມິຖຸນາ

0
98

ການ ນຳ ໃຊ້ ລະບົບ ທັນ ສະໄໝ ເຂົ້າ ໃນ ການ ເກັບ ຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ ເປັນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ໂປ່ງ ໃສ ແລະ ອັດ ການ ຮົ່ວ ໄຫຼ ຂອງ ລາຍ ຮັບ ນັບ ແຕ່ ມື້ ເປີດ ນຳ ໃຊ້ ເປັນ ທາງການ ໃນ ວັນ ທີ 26 ຕຸລາ 2017-ວັນ ທີ 15 ມັງກອນ 2018 ສາມາດປະຕິບັດ ລາຍ ຮັບ ໄດ້ ແລ້ວ 30 ຕື້ກີບ ແລະ ຄາດ ວ່າ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ ປະຈຳ ປີ 2017 ຈະ ສາມາດ ເກັບ ລາຍ ຮັບເຂົ້າ ງົບປະມານ ຢ່າງ ຕ່ຳ 60 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ພູ ທະນູ ເພັດ ໄຊ ສົມບັດ ຫົວໜ້າ ກົມ ສ່ວຍ ສາ ອາກອນ ກະຊວງ ການ ເງິນ ໃຫ້ ສຳພາດ ຕໍ່ ທິມຂ່າວ ການ ເງິນ ວ່າ: ການ ເກັບ ຄ່າທຳນຽມ ທາງ ເປັນ ລາຍ ຮັບ ທີ່ ສຳຄັນ ໜຶ່ງ ຂອງ ງົບປະມານ ເພື່ອ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບ ສະພາບ ການ ຂະຫຍາຍ ຕົວ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການ ພັດທະນາການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ກັບ ສາກົນ ລັດ ຖະບານ ຈຶ່ງ ໄດ້ ສະເໜີ ໃຫ້ ມີ ການ ປັບປຸງ ອັດຕາ ຄ່າ ທຳນຽມ ການ ນຳ ໃຊ້ຫົນທາງ ສະນັ້ນ ເພື່ອ ເປັນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ລັດ ຖະ ບັນຍັດ ຂອງ ປະທານ ປະເທດ ສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ສະບັບ ເລກ ທີ 001/ ປປທ ລົງ ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ວ່າ ດ້ວຍຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ ເຊິ່ງ ລັດຖະບານໄດ້ ຊີ້ ນຳ ໃຫ້ ກະຊວງ ການ ເງິນ ປັບປຸງ ກົນ ໄກ ການ ເກັບ ລາຍ ຮັບ ໂດຍ ການ ຫັນ ເປັນ ທັນ ສະໄໝ ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ໂປ່ງ ໃສ ຮັບ ປະກັນ ບໍ່ ໃຫ້ ມີ ການ ຮົ່ວ ໄຫຼ ແລະ ທັງອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ເສຍ ຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ.

ສະນັ້ນ ກົມ ສ່ວຍ ສາ ອາກອນ ກະຊວງ ການ ເງິນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ສົມທົບ ກັບ ທະນາຄານ ການ ຄ້າ ຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ ( ທຄຕລ) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປີດ ນຳ ໃຊ້ ລະບົບທັນ ສະໄໝ ເກັບ ຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ ນັບ ແຕ່ ວັນ ທີ 26 ຕຸລາ ຜ່ານ ມາ ເຊິ່ງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ສຽງ ຕອບ ຮັບ ຈາກ ພໍ່ ແມ່ ປະຊາຊົນ ພໍ່ຄ້າ ຊາວ ຂາຍ ນັກທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາ ຜູ້ ຊົມໃຊ້ລົດ ເປັນ ຢ່າງ ດີ ເນື່ອງ ຈາກ ເກັບຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ ຜ່ານ ລະບົບ ທັນສະໄໝ ເປັນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ພໍ່ ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນ ການ ຊຳລະ ພັນທະຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ ບໍລິການ ຄວາມປອດ ໄພ ສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນ ການນຳ ໃຊ້ ເງິນສົດ… ທີ່ ສຳຄັນ ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ ລັດ ກໍ່ ຄືກະຊວງ ການເງິນ ໃນ ການ ເກັບ ລາຍ ຮັບ ເຂົ້າ ງົບປະມານ ແຫ່ງ ລັດ ໃຫ້ ທັນ ກັບເວລາ ຖືກຕ້ອງ ໂປ່ງ ໃສ ແລະ ສາມາດ ກວດ ສອບ ໄດ້.

ການ ນຳ ໃຊ້ ລະບົບ ທັນ ສະໄໝ ເຂົ້າ ໃນ ການ ເກັບ ຄ່າ ທຳນຽມທາງ ນັບ ແຕ່ ມື້ ເປີດ ນຳ ໃຊ້ ເປັນ ທາງ ການ ໃນ ວັນ ທີ 26 ຕຸລາ 2017-ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2018 ສາມາດປະຕິບັດ ລາຍ ຮັບ ໄດ້ ແລ້ວ 30 ຕື້ກີບ ທັງ ນີ້ກໍ່ ຍ້ອນ ການ ນຳ ໃຊ້ ລະບົບ ທີ່ ທັນ ສະໄໝ ເຂົ້າ ໃນ ການ ເກັບຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ ໂດຍ ແມ່ນ ທະ ນາຄານ ການ ຄ້າ ຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ ( ທຄຕລ) ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິ ການ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກົມ ສ່ວຍ ສາ ອາກອນ ກະຊວງ ການ ເງິນ ໃຫ້ ຮູ້ ຕື່ມອີ ກວ່າ: ການ ນຳ ໃຊ້ ລະບົບ ດັ່ງກ່າວ ເຫັນ ວ່າ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ ຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ ຊຸມ ປີຜ່ານມາ ການ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເກັບ ຄ່າ ທຳນຽມ ທາງໝົດ ປີ ພຽງ 10 ຕື້ ກວ່າ ກີບ/ຕໍ່ ປີ (ຕາມ ອັດຕາ ລັດ ຖະ ບັນຍັດ ສະບັບເກົ່າ) ແລະ ຖ້າ ອີງ ຕາມ ສະຖິຕິການ ມາ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ຍານ ພາຫະນະ ທົ່ວ ປະເທດ ທີ່ ກົມ ຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ໂຍທາ ທິ ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີ ພາຫະນະ ທັງ ໝົດ 1,8 ລ້ານ ຄັນ ຖ້າ ຫາ ກວ່າ ຈຳນວນ ພາຫະ ທີ່ ມາ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ມາ ເສຍ ຄ່າ ທຳນຽມທາງ ປີ 2017 (ຕາມ ກຳນົດ ເວລາ ດັ່ງກ່າວ ນັບ ແຕ່ ເດືອນ ຕຸລາ 2017 ຫາ ເດືອນ ມີນາ 2018) ຈະ ສ້າງລາຍ ຮັບ ໃຫ້ ແກ່ ຂະແໜງ ສ່ວຍ ສາ ອາກອນ ຢ່າງ ຕ່ຳ 60 ຕື້ ກີບ.

ທ່ານ ພູ ທະນູ ເພັດ ໄຊ ສົມບັດ ກ່າວ ຕື່ມ ອີ ກວ່າ: ສ່ວນ ການ ເສຍຄ່າ ທຳນຽມ ທາງ ປະຈຳ ປີ 2018 ສາມາດ ຊຳລະ ໄດ້ ເລີ່ມ ແຕ່ ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2018 ທັງ ນີ້ ກໍ່ ເນື່ອງ ຈາ ກວ່າ ລັດ ຖະ ບັນຍັດ ທີ່ ປະກາດ ໃຊ້ ແມ່ນ ມີ ຄວາມຫຼ້າ ຊ້າ ເຮັດ ໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຈຶ່ງ ໄດ້ ມີ ການ ເຍື້ອນ ເວລາ ໃນການ ຊຳລະ ຄ່າ ທາງ ປີ 2018 ສ່ວນ ອັດຕາ ຄ່າ ທຳນຽມ ແມ່ນອີງ ຕາມ ລັດ ຖະ ບັນຍັດ ຂອງ ປະທານ ປະເທດ ສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ສະບັບ ເລກ ທີ 001/ ປປທ ລົງ ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ແລະ ໄປຕາມ ປະເພດ ລົດ ຕາມ ຄວາມແຮງ ຂອງ ລົດ ແຕ່ ລະ ຊະນິດ ແລະ ສາມາດ ຊຳລະ ໂດຍ ຜ່ານ 5 ຊ່ອງ ທາງ ປະກອບ ມີ: 1). ຊຳລະ ຜ່ານ ຕູ້ ATM 2). ແອັບ ພີ ເຄເຊີນ BCEL One 3). ຊໍາລະຜ່ານ ເຄົ້າ ເຕີ້ ບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ 4). ຜ່ານ ລະບົບ Becom ເປັນກຸ່ມ ສາຂາ ຂອງ ທະນາຄານ ທີ່ ໃຫ້ ບໍລິ ການ 5). ຜ່ານ ລະບົບ ຕູ້ ກີ ອັອດ (Kiosk) ຊຶ່ງ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ ຕິດ ຕັ້ງໄປ ແລ້ວ ສອງ ຈຸດ ຄື: ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານ ທຄຕລ ປະຕູ ໄຊ ແລະ ແຫ່ງ ທີ່ ສາມ ກຳລັງ ຄົ້ນຄວ້າສະຖານທີ່ ຊຶ່ງ ເປັນ ຕູ້ ທີ່ ສາມາດຮັບ ສະ ຕິກ ເກີ ໄດ້ ທັນທີ ໃນ ຕູ້ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະ ໄດ້ ມີ ການ ຂະຫຍາຍ ໄປ ເມືອງ ອື່ນໆ ອີກ ເພື່ອ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ການບໍລິການ.

ນອກຈາກ ການ ເສຍ ຄ່າ ທາງຜ່ານ ລະບົບ ທະນາຄານ ແລ້ວ ຍັງ ຈະ ໄດ້ ມີ ການ ພັດທະນາ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ອີກ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ: ຈະ ໄດ້ ມີການ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທີ ການ ຊຳລະ ພາສີ ທີ່ ດິນ ຜ່ານ ລະບົບ ທະນາຄານອີກ ດ້ວຍ ປັດຈຸບັນ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ຂອງ ການ ພັດທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັນ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ການ ກະກຽມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງ ນີ້ ກໍ່ເພື່ອ ເປັນ ການ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ທີ່ ມີ ທີ່ ດິນ ຫຼາຍ ແຫ່ງ ໃຫ້ ສາມາດ ຊຳລະ ໄດ້ ໃນ ບ່ອນ ດຽວ ທັງ ເປັນ ການປະຢັດ ເວລາ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ການເກັບ ລາຍ ຮັບ ເຂົ້າ ງົບປະມານ ມີ ຄວາມ ໂປ່ງ ໃສ ຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ທັນ ຕາມ ກຳນົດ ເວລາ.

ທີ່ມາ ວຽງຈັນໃຫມ່

ຮູບພາບຈາກ ປະກາດ