ເຕັກນິກການກ້າແກ່ນ ແລະ ການປູກໄມ້ຄໍາພີໃຫ້ໄດ້ຜົນດີ (ຕອນ2)

0
31
loading...

==> ຕອນ1

ການຫົດນ້ຳ: ຕາມປົກກະຕິແມ່ນຈະໃຫ້ວັນລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ການຫົດຄວນໃຊ້ບົວທີ່ມີຂະໜາດຮູນ້ອຍ ຫົດນ້ຳດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເພາະເບ້ຍໄມ້ຍັງອ່ອນນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ດິນໃນເບົ້າຟົ້ງອອກ.
ການໃສ່ຝຸ່ນ: ເພື່ອໃຫ້ເບ້ຍຄຳພີມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີຕ້ອງໃຊ້ປຸ໋ຍເລັ່ງ ສູດ 46 – 0 – 0 ໃນປະລິມານ 50 ກຣາມ, ປຸ໋ຍ NPK 15 – 15 – 15 ໃນປະລິມານ 100 ກຣາມ ປະສົມໃສ່ນໍ້າ 20 ລິດ ເຊິ່ງສາມາດໃສ່ເບ້ຍໄມ້ປະມານ 1,000 – 1,500 ເບ້ຍ, ການໃສ່ປຸ໋ຍນີ້ຄວນປະຕິບັດ 3 ອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຂຶ້ນກັບການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງເບ້ຍໄມ້ ຖ້າເບ້ຍໄມ້ບໍ່ງາມເຮົາຄວນໃສ່ປຸ໋ຍອີກ.
ການກຳຈັດວັດສະພືດແມ່ນກຳຈັດດ້ວຍມືເດືອນລະ 2 – 3 ຄັ້ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊ່ວງຊີງທາດອາຫານຂອງວັດສະພືດກັບເບ້ຍໄມ້.
ພື້ນທີ່ປູກແມ່ນ: ອະນາໄມໃຫ້ກ້ຽງ ແລະ ກຳຈັດວັດສະພືດໃນໄລຍະເດືອນພຶດສະພາ – ເດືອນກໍລະກົດ, ຂະໜາດຂອງຂຸມກວ້າງ 20 x 20 ຊັງຕີແມັດ ດ້ວຍການໄຖດິນ, ຂຸດດິນ ຫຼື ຈູດເຜົາແບບຄວບຄຸມ, ຮົ້ວອ້ອມປ່າປູກກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອປ້ອງກັນ ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໃນເວລາຂົນເບ້ຍໄມ້ອອກໄປປູກຕ້ອງເອົາຕາໜ່າງກັນແດດມາປົກເບ້ຍໄມ້ໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກ ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຫ່ຽວຕາຍໄດ້. ເບ້ຍໄມ້ທີ່ຈະເອົາໄປປູກແມ່ນຕ້ອງມີອາຍຸ 3 – 5 ເດືອນ ແລະ ມີຄວາມສູງປະມານ 0.30 ແມັດ, ໄລຍະຫ່າງການປູກ 3 x 2 ແມັດ, ປູກແບບລຽນແຖວຕາມລໍາດັບ.
ການເສຍຫຍ້າ: ພາຍຫຼັງປີທຳອິດ ແລະ ປີທີ 2 ຄວນເສຍຫຍ້າ 2 – 3 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປຈຶ່ງຄ່ອຍຫຼຸດການເສຍຫຍ້າລົງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.
ການໃສ່ຝຸ່ນປຸ໋ຍເຄມີ ຫຼື ປຸ໋ຍທຳມະຊາດແມ່ນ: ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງ 2 ຢ່າງທັງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງດິນ, ພາຍຫຼັງປູກໄດ້ 1 ເດືອນແມ່ນໃຫ້ໃສ່ປຸ໋ຍ NPK 15 – 15 – 15 ຫຼື 46 – 0 – 0 ໃນປະລິມານ 100 ກຣາມຕໍ່ຕົ້ນ ແລະ ຄວນໃສ່ເປັນອ້ອມຕົ້ນເປັນວົງລັດສະໝີຫ່າງຈາກຕົ້ນເບ້ຍໄມ້ປະມານ 0.30 – 0.50 ແມັດ, ການໃສ່ປຸ໋ຍໃນຄັ້ງທີ 2 ນັ້ນໃຫ້ໃສ່ໃນປະລິມານ 50 ກຣາມ ຫຼັງຈາກໄດ້ 3 ເດືອນ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດໃສ່ຕື່ມອີກປະມານ 100 ກຣາມ, ກ່ອນລະດູແລ້ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ. ສຳລັບການປູກເພື່ອຈຸດປະສົງຜະລິດເອົາແກ່ນແມ່ນໃຫ້ໃສ່ໃນປະລິມານ 150 – 200 ກຣາມ, ປີທີ 2 ຄືໃສ່ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນສິງຫາ, ໃນກໍລະນີຕາມສັນພູເຮົາຄວນຂຸດຂຸມ 2 – 3 ຂຸມ ເລິກກວ່າຕົ້ນເບ້ຍຂຶ້ນປະມານ 0.20 – 0.30 ແມັດ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຖອກປຸ໋ຍລົງໃສ່ໃນຂຸມນັ້ນ.

( ຈົບ )

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...