ຈະເລື່ອນພະນັກງານມືດີເປັນຫົວໜ້າ ຢ່າລືມກຽມຄວາມພ້ອມກັນກ່ອນ

0
45

ເລື່ອງຂອງການເລື່ອນຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າ ຫຼື ເປັນຜູ້ຈັດການນັ້ນຖືໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ພະນັກງານເກືອບທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດໃຝ່ຝັນ ເພາະເປັນຕົວບອກເຮົາວ່າເຮົາກຳລັງກ້າວໜ້າຈາກພະນັກງານກາຍເປັນຫົວໜ້າ, ຈາກຫົວໜ້າກາຍເປັນຜູ້ຈັດການ ປະເດັນຄືການເປັນຫົວໜ້ານັ້ນພຽງເລື່ອນຕຳແໜ່ງໃຫ້ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງຂຶ້ນໄປເຂົາເຈົ້າກໍ່ສາມາດເປັນຫົວໜ້າຄົນໄດ້ເລີຍ ຫຼື ພາບໃນຊີວິດຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອົງກອນຕ່າງໆແມ່ນຫົວໜ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການມືໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຕຳແໜ່ງຂຶ້ນມານັ້ນຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງພະນັກງານໃນທີມ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄືມີລູກນ້ອງທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ຈາກທີ່ເຮັດວຽກຄົນດຽວຕ່າງກໍ່ເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ: ພໍໄດ້ຂຶ້ນມາເປັນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າຄົນແລ້ວມັນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສຸກເລີຍ ເຊິ່ງບາງຄົນເຖິງຂັ້ນທໍ້ຖອຍໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໝົດພະລັງໃນການເຮັດວຽກເລີຍກໍ່ມີ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ກາຍເປັນວ່າເຮົາເສຍອະດີດພະນັກງານມືດີໄປແລ້ວໄດ້ຫົວໜ້າທີ່ບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະເປັນຫົວໜ້າຂຶ້ນມາ.
ບັນຫາທີ່ຫົວໜ້າມືໃໝ່ມັກຈະປະສົບພົບພໍ້ເກືອບທຸກຄົນ ຄື:
+ ບໍ່ຮູ້ວ່າບົດບາດໃນການເປັນຫົວໜ້ານັ້ນເປັນແນວໃດ?: ຈະວ່າໄປກໍ່ແປກທີ່ຫຼາຍໆຄົນຄິດວ່າການທີ່ພະນັກງານໄດ້ຮັບການເລື່ອນຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າແລ້ວກໍ່ໜ້າຈະຮູ້ວ່າການເປັນຫົວໜ້ານັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?, ແຕ່ພໍເຂົ້າມາເຮັດຕົວຈິງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຕຳແໜ່ງຂຶ້ນໄປເປັນຫົວໜ້ານັ້ນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລີຍວ່າການທີ່ເຮົາຕ້ອງມາເປັນຫົວໜ້າຄົນອື່ນນັ້ນເຮົາຈະຕ້ອງມີບົດບາດໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງລົມກັບລູກນ້ອງແນວໃດ?, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ?, ຈະຕ້ອງດູແລລູກນ້ອງແນວໃດ? ແລະ ອື່ນໆ.
+ ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບລູກນ້ອງໄດ້: ຫົວໜ້າມືໃໝ່ຈະມີບັນຫາອີກຢ່າງທີ່ຄືກັນ ກໍ່ຄືບັນຫາກັບລູກນ້ອງຕົນເອງ, ລູກນ້ອງພໍໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມີຫົວໜ້າຄົນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບເລື່ອນຂຶ້ນມາກໍ່ມັກຈະລອງທ້າທ້າຍຫົວໜ້າ, ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຮັດໄປເພື່ອຫຍັງ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນບັນຫາກໍ່ຄືພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າມືໃໝ່ຕ້ອງເຈັບຫົວຈົນຫົວໜ້າມືໃໝ່ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນກິນບໍ່ໄດ້, ນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ຫົວໜ້າບາງຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຍິງກໍ່ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງກັບເມືອຮ້ອງໄຫ້ທຸກຄືນກໍ່ມີ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ ເຊິ່ງສຸດທ້າຍກໍ່ຕ້ອງລອງຜິດລອງຖືກໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເປັນການເສຍເວລາ ແລະ ເສຍປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ.
+ ສັ່ງວຽກລູກນ້ອງບໍ່ເປັນ: ຫົວໜ້າມືໃໝ່ບາງຄົນມີຄວາມເກງໃຈລູກນ້ອງ ໂດຍເຖິງເວລາທີ່ຕ້ອງມອບໝາຍວຽກງານກໍ່ບໍ່ຮູ້ຈະມອບ, ເກງໃຈ, ຢ້ານວ່າລູກນ້ອງຈະບໍ່ມັກໃນສິ່ງທີ່ຕົນມອບໝາຍໄປ ຈົນສຸດທ້າຍຫົວໜ້າກໍ່ເລີຍເກັບວຽກໄວ້ເຮັດເອງເກືອບໝົດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຂອງຫົວໜ້າເອງ ເພາະມົວແຕ່ເຮັດວຽກທີ່ຄວນຈະເປັນຂອງລູກນ້ອງເຮັດ.
+ ປະເມີນຜົນງານລູກນ້ອງບໍ່ໄດ້: ອີກປະເດັນທີ່ເປັນປະເດັນທີ່ຍາກສຳລັບຫົວໜ້າມືໃໝ່ ກໍ່ຄືການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະເມີນຜົນງານລູກນ້ອງຂອງຕົນເອງໄດ້ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງປະເມີນແນວໃດ? ຫຼື ເຖິງເວລາປະເມີນຜົນງານກໍ່ອາໄສຄວາມຮູ້ສຶກເລີຍ.
+ ຈູງໃຈລູກນ້ອງບໍ່ເປັນ: ອີກເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍແມ່ນການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ກັບລູກນ້ອງໃນທີມໃຫ້ມີພະລັງທີ່ຈະເຮັດວຽກ, ພໍຈູງໃຈລູກນ້ອງບໍ່ໄດ້ມັນກໍ່ຄືກັບຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດວຽກ, ທີມກໍ່ບໍ່ເປັນທີມ, ຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກບໍ່ມີເລີຍ ແລະ ສຸດທ້າຍພະນັກງານໃນທີມຈະຮູ້ສຶກວ່າການມີຫົວໜ້າກັບການບໍ່ມີຫົວໜ້າມັນກໍ່ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ