ພາສາລາວມື້ລະຄຳສັບກັບກະວິນເນ “ ຍົມມະໂລກ “

0
38

“ ຍົມມະໂລກ ” ແປວ່າ ໂລກຂອງພວກພະຍາຍົມ, ໂລກຂອງຄົນທີ່ຕາຍເປັນຜີເຜດ, ມີຕະກຸນສັບຄື: “ ຍົມມະທູດ ” ເປັນພວກທີ່ນຳເອົາດວງວິນຍານຂອງຄົນທີ່ຕາຍໄປນັ້ນໄດ້ໄປສູ່ບັນລັງຂອງພະຍາຍົມ ເພື່ອຟັງຄຳຕັດສີນວ່າຜູ້ໃດມີບາບກຳທີ່ໜັກ ຫຼື ເບົາສ່ຳໃດໃນຄາວເປັນມະນຸດຢູ່. ຈາກນັ້ນ, ສານຂອງພະຍາຍົມກໍ່ຕັດສີນລົງໂທດດ້ວຍການໃຫ້ທໍລະມານໃນໝໍ້ນະລົກ ( ນະຣົກ ) ຕາມສະຖານໜັກ ຫຼື ເບົາ, ໝໍ້ນະລົກ ( ນະຣົກ ) ກໍ່ມີອັນໜັກອັນເບົາແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ໂລກັດຖະນະຣົກ, ກຸມພີນະຣົກ, ອະເວຈີນະຣົກ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງກໍ່ຄ້າຍຄືກັບການເຂົ້າຄຸກ, ຜູ້ມີໂທດສະຖານໜັກກໍ່ເອົາເຂົ້າຄຸກມືດ, ຄຸກກໍ່ມີຫຼາຍລະດັບ ໂທດສູງສຸດກໍ່ເຂົ້າຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ, ແຕ່ສ່ວນໝໍ້ນະຣົກ ມັນແຕກຕ່າງກັບຄຸກ ເພາະເວລາຕົກລົງໄປທໍລະມານ ເມື່ອຕາຍໄປພະຍາຍົມຊ້ຳພັດເອົາໃຫ້ຄືນມາມີຊີວິດອີກ ແລ້ວກໍ່ສືບຕໍ່ທໍລະມານຕໍ່ໆໄປຈົນໝົດກຳ.
ມີຕະກຸນສັບອີກຄື: “ ຍົມພະບານ ” ຄືພວກທີ່ຮັກສາໝໍ້ນະຣົກ, ຈະເວົ້າວ່າ: “ ຍົມພິບານ, ຍົມມະລາດ ຫຼື ພະຍາຍົມ ” ກໍ່ໄດ້. ຄຳສັບທີ່ວ່າ “ ຍົມມະໂລກ ” ເປັນພາສາບາລີ ແລະ ສັນສະກຣິດ, ພາສາຂອງຄົນອິນເດຍບູຮານ ແຕ່ເຊື່ອມເຂົ້າມາລາວດ້ວຍທຳມະ, ຄຳສັ່ງສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ