ຖ້າຈະຍ້າຍປ້າຍໂຄສະນາຕ້ອງແຈ້ງລັດກ່ອນ 15 ວັນ

  0
  23

  ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບປ້າຍ, ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ການປ່ຽນແປງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍທີ່ລະບຸໄວ້ໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍ ເລກທີ 36/ລບ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2016 ດັ່ງນີ້:

  + ມາດຕາທີ 15 ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ:

  ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການອອກແບບ, ການຜະລິດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການປ້າຍກັບຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

  + ມາດຕາທີ 16 ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ມີດັ່ງນີ້:
  1. ຊື່, ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ້ຂອງຕົນ.
  2. ສະຖານທີ່, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ.
  3. ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານປ້າຍ.
  4. ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

  + ມາດຕາທີ 17 ວ່າດ້ວຍຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ:

  ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ແມ່ນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

  + ມາດຕາທີ 18 ວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ມີດັ່ງນີ້:
  1. ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ້ຂອບເຂດກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ.
  2. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃນການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການອອກແບບ, ການຜະລິດປ້າຍ ແລະ ການຕິດຕັ້ງປ້າຍຂອງຕົນ.
  3. ຮັກສາປ້າຍຂອງຕົນໃຫ້ສວຍງາມ, ບໍ່ໃຫ້ຈີກຂາດ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເພພັງຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
  4. ຂະຫຍາຍ ຫຼື ຍົກເລີກກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍຂອງຕົນ.
  5. ມີນະໂຍບາຍຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ຮ່ວມງານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
  6. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

  + ມາດຕາທີ 19 ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ:
  ເມື່ອເຈົ້າຂອງກິດຈະການມີຈຸດປະສົງປ່ຽນປ້າຍເພື່ອຮັບໃຊ້ກິດຈະການ ຫຼື ເປົ້າໝາຍກິດຈະການແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດກັບຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີມີການຍົກຍ້າຍສະຖານທີ່ ຫຼື ຍົກເລີກກິດຈະການປ້າຍກໍ່ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລວມເຖິງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນກຳນົດເວລາ 15 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປສະຖານທີ່ໃໝ່ ຫຼື ຍົກເລີກກິດຈະການປ້າຍເປັນຕົ້ນໄປ.

  ( ຂໍ້ມູນຈາກ: ດຳລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍ )

  Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ