ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຊ໊ອຟແວຣ໌

0
58

ຄຳລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຊ໊ອຟແວຣ໌, ເງື່ອນໄຂໃນການພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ, ການພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ, ການຕໍ່, ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ ຫຼື ຍຸບເລີກ ແລະ ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຊ໊ອຟແວຣ໌ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເລກທີ 20 ມັງກອນ 2017.
+ ມາດຕາທີ 7 ວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດ: ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດຊ໊ອຟແວຣ໌ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດນຳຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
+ ມາດຕາທີ 8 ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ: ການພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຊ໊ອຟແວຣ໌ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງ ນີ້:
1. ມີວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດຂອງການບໍລິການ.
2. ມີສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ.
3. ບໍ່ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ຖືກອາຍັດຊັບສິນ, ບໍ່ຢູ່ໃນຂະບວນການລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນໃຫ້ເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
4. ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມກໍານົດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.
+ ມາດຕາທີ 9 ວ່າດ້ວຍການພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດຕ້ອງສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ 10 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ; ໃນກໍລະນີເອກະສານບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຂໍອະນຸຍາດຮັບຊາບພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ.
+ ມາດຕາທີ 10 ວ່າດ້ວຍການຕໍ່, ປ່ຽນແປງ, ໂຈະ ຫຼື ຍຸບເລີກໃບອະນຸຍາດ: ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດປະເພດການດຳເນີນທຸລະກິດຊ໊ອຟແວຣ໌ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະ ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນ ເຊິ່ງອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ຈະໃຊ້ເວລາພິຈາລະນາພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການ; ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍປ່ຽນເນື້ອໃນໃບອະນຸຍາດ, ໂຈະ ຫຼື ຍຸບເລີກການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໂດຍສະເໜີ ແລະ ປະກອບເອກະສານເພື່ອຊີ້ແຈງເຫດຜົນ.
+ ມາດຕາທີ 11 ວ່າດ້ວຍຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດ: ໃບອະນຸຍາດປະເພດການດຳເນີນທຸລະກິດການໃຫ້ບໍລິການຊ໊ອຟແວຣ໌ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໃນໃບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ 1 ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກໃບອະນຸຍາດເປັນຕົ້ນໄປ.
+ ມາດຕາທີ 12 ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ: ໃນການຂໍ ອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດຊ໊ອຟ ແວຣ໌ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

( ຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຊ໊ອຟແວຣ໌ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ )

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ