Archive for date: June 19th, 2017

ລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຢືນຢັນວ່າຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ 11,000 ເຮັກຕາ ພາຍໃຕ້ ແຜນການຟື້ນຟູສະພາບປ່າໄມ້ໃນປີ 2017 ໂດຍສຸມໃສ່ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງ ເຂື່ອນ ແລະ ຊົນລະປະທານຕ່າງໆ.

ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ...