ເປັນຫຍັງ! ນ້ຳດື່ມຕ້ອງມີກາໝາຍ ອຢ ແລະ ມາດຕະຖານ ISO

ປັດຈຸບັນ ມີໂຮງງານທີ່ຜະລິດນ້ຳດື່ມຂະໜາດນ້ອຍໃຫຍ່ໃນລາວ ປະມານ 300 ກວ່າແຫ່ງ ໂດຍມີໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງກໍ່ມີ ເຊັ່ນ: ນ້ຳດື່ມກາຫົວເສືອ, ໄອເດຍລີ, ນ້ຳດື່ມ OK ແລະ ນ້ຳດື່ມອີກ ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ລວມທັງຂະໜາດຕຸກນ້ອຍຫາໃຫຍ່. ສໍາລັບວັນນີ້, ເຮົາຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບບໍລິສັດຜະລິດນ້ຳດື່ມ ວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນແນວໃດແດ່ສຳລັບກາໝາຍ ອຢ ແລະ ກາໝາຍມາດຖານການຜະລິດຈາກສາກົນ. ທ່ານ ນາງ ລິນດາ ວາດີມ່າຍ,...

ການວາງແຜນການຕະຫຼາດ

ຂະບວນການວາງແຜນການຕະຫຼາດປະກອບມີ 5 ຂັ້ນຕອນ ຄື: 1. ການວິເຄາະສະຖານະການ; 2: ການພິຈາລະນາວັດຖຸປະສົງທາງການຕະຫຼາດ; 3. ການເລືອກຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ວັດຂະໜາດ ຄວາມຕ້ອງການຊື້ຂອງຕະຫຼາດ; 4. ການອອກແບບສ່ວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ ແລະ 5. ການກຽມແຜນການຕະຫຼາດສຳລັບປີ. 1. ການວິເຄາະສະຖານະການ: ໝາຍເຖິງການສຳຫຼວດໂປຣແກຣມການຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນຂອງບໍລິສັດເພື່ອພິຈາລະນາວ່າໂປຣແກຣມການຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດຄວນຈະເປັນແບບໃດ? ລວມທັງຕ້ອງວິເຄາະສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນ ( ສ່ວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ ຫຼື ປັດໄຈທາງການຕະຫຼາດ ) ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນຫຼາຍຢ່າງທີ່ນອກເໜືອຈາກປັດໄຈທາງການຕະຫຼາດ ແລະ...

ການປະຕິບັດງານທາງການຕະຫຼາດ

ການປະຕິບັດງານທາງການຕະຫຼາດເປັນຂັ້ນຕອນທີສອງໃນການບໍລິຫານການຕະຫຼາດທີ່ມີກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນ 3 ປະການ ຄື: ການຈັດອົງກອນທາງການຕະຫຼາດ, ການຈັດບຸກຄະລາກອນເຂົ້າໃນການອົງນັ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດການທາງການຕະຫຼາດ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້: – ການຈັດອົງກອນທາງການຕະຫຼາດ: ໝາຍເຖິງການກຳນົດພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງການຕະຫຼາດຂອງອົງກອນ ໂດຍຖືເກນການຕະຫຼາດເປັນວິທີການຈັດອົງກອນຕະຫຼາດທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ຕຳແໜ່ງທີ່ສູງສຸດດ້ານການຕະຫຼາດຄືປະທານດ້ານການຕະຫຼາດ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການກະຈາຍສິນຄ້າ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍກິດຈະກຳການຕະຫຼາດອື່ນໆ ໂດຍຜູ້ຈັດການແຕ່ລະຝ່າຍຈະຕ້ອງຄຸມວຽກຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍຈະຄຸມແຕ່ວຽກງານການຂາຍພາກສະໜາມເປັນຕົ້ນ. + ການຈັດອົງກອນຕະຫຼາດຕາມພູມມີສາດ: ເປັນການກຳນົດພາລະໜ້າທີ່...

ອາຍຸການລົງທຶນໃນກິດຈະການ 3 ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ໃນຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ປະເພດກິດຈະການໆລົງທຶນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 3 ປະເພດທີ່ມີອາຍຸການລົງທຶນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ ນະຄອນຫຼວງ ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2009. ການລົງທຶນໝາຍເຖິງການທີ່ຜູ້ລົງທຶນນຳເອົາທຶນທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໃນປະເພດກິດຈະການໆລົງທຶນຜູ້ລົງທຶນສາມາດລົງທຶນໃນກິດຈະການ ດັ່ງນີ້: – ກິດຈະການທົ່ວໄປ. – ກິດຈະການສຳປະທານ. – ກິດຈະການພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ...

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງນາຍອຳນາດ ແລະ ນາຍມະຫາຊົນ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນນາຍ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ນຳອົງກອນໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່, ສິ່ງສຳຄັນຂອງການບໍລິຫານ ຫຼື ນຳພາຄົນໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ນັ້ນມັນຂຶ້ນກັບເຕັກນິກ, ວິທີການຂອງຫົວໜ້າທີ່ຈະສາມາດຈູງໃຈລູກນ້ອງ ຫຼື ພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພາະຫົວໜ້າທີ່ສັ່ງລູກນ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກຕາມທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການເມື່ອລູກນ້ອງເຮັດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຮ້າຍ, ຕຳນິ ຫຼື ໄລ່ອອກນັ້ນຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍຈ້າງປະເພດນີ້ແມ່ນນາຍແບບບັງຄັບ ( ວາງຕົວເປັນໃຫຍ່ ) ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນນຳມາໃຊ້ໃນອົງກອນ. ຫົວໜ້າ ຫຼື ນາຍຈ້າງມີໜ້າທີ່ຊີ້ນຳບັນດາຜູ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກ ຫຼື ໜ້າທີ່ໆຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້...

ທຸລະກິດສະຫະກອນລວມໝູ່ຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ

ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງສະຫະກອນ ເຊິ່ງສະຫະກອນນີ້ປະກອບດ້ວຍ 2 ປະເພດທີ່ມີຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະກອນ ໂດຍມີນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມຂອງລັດຕໍ່ສະຫະກອນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ ສະບັບເລກທີ 136/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 05 ມີນາ 2010. ໃນນັ້ນ, ມາດຕາທີ 2 ໄດ້ລະບຸວ່າ: ສະຫະກອນແມ່ນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດລວມໝູ່ຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຊາວກະສິກອນ, ຊ່າງຫັດຖະກຳ, ຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ...

ຮ້ານຄຳ ບຸນເຕັມ ເນັ້ນຄຸນນະພາບ ບໍລິການທີ່ດີ ພ້ອມຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ລູກຄ້າ

ປັດຈຸບັນມີບັນດາຮ້ານຄຳເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍເຖິງການແຂ່ງຂັນດ້ານທຸລະກິດກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ, ນັກທຸລະກິດຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສັງຄົມ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບຊາດໃນດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ. ຮ້ານຄຳ ບຸນເຕັມ Bountem Gold & Jewelry ເປີດໃຫ້ບໍລິການມາແຕ່ປີ 1994 ເຊິ່ງທາງຮ້ານແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທັງຄຳຮູບປະພັນ 99.99%, ຄຳຂາວ, ຄຳຝຣັ່ງ ແລະ ເພັດ ເຊິ່ງຈຸດພິເສດຂອງຄຳບຸນເຕັມ ແມ່ນເພິ່ນມີໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງປະດັບທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ...

ເຮັດທຸລະກິດຍຸກໃໝ່ຕ້ອງໃສ່ໃຈລູກຄ້າ

ລູກຄ້າຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດປະເພດບໍລິການ. ສະນັ້ນ, ການໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດເລັກໜ້ອຍຂອງລູກຄ້າແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດທຸກຄົນບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດ. ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳຜິວ ນວນພັນທະກຸນ ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ ໝິວ ມາດສເຕີ້ ອາຍຸ 27 ປີ ອະດີດນັກຮ້ອງທີ່ໄດ້ຫັນຕົວເອງມາເປັນນັກທຸລະກິດຢ່າງເຕັມຕົວ, ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນນັກທຸລະກິດຍິງໜຸ່ມໄຟແຮງອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາສານຕໍ່ທຸລະກິດຂອງພໍ່ – ແມ່ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໄວ້ໃຫ້ເມື່ອ 20 ປີກ່ອນ, ກັບແນວຄວາມຄິດໃນການເຮັດທຸລະກິດແບບຍຸກໃໝ່. ສຳລັບທຸລະກິດທີ່ເຂົາກຳລັງເຮັດຢູ່ນີ້...

ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງພັດຕາຄານ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

ໃນປັດຈຸບັນມີບັນດາພັດຕາຄານ, ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ຮ້ານກິນດື່ມຕ່າງໆແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃໝ່ເລື້ອຍໆ, ແຕ່ບາງຮ້ານກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າຕັ້ງແລ້ວໄລຍະຫ່າງ – ຖີ່ກັນໂພດ, ສະຖານທີ່ແຄບ, ບ່ອນຈອດລົດບໍ່ພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ຈຶ່ງຈະນຳສະເໜີຫຼັກການ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການສ້າງຕັ້ງພັດຕາຄານ ຫຼື ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດຕາຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ ເລກທີ 059/ອທຊ ວັນທີ...

ການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງຄວາມຜູກພັນໃນອົງກອນ

ຜູ້ນຳອົງກອນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈະຄິດສະເໝີວ່າຜູ້ມີສັກກະຍະພາບສູງຂອງອົງກອນນັ້ນເຮັດວຽກເພື່ອອົງກອນດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ບໍ່ແມ່ນເພາະຖືກບັງຄັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງກອນຈຶ່ງຄວນປະຕິບັດຕໍ່ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຄືເປັນຜູ້ທີ່ທຸ່ມເທ ແລະ ເສຍສະຫຼະຕໍ່ອົງກອນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງພຽງພາວະຕະຫຼາດທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ, ເຖິງວ່າຜົນຕອບແທນມັກຈະເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ພະນັກງານຄຳນຶງເມື່ອກຳລັງພິຈາລະນາວຽກໃໝ່, ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ແມ່ນປັດໄຈທີ່ສາມາດຮັກສາຜູ້ມີສັກກະຍະພາບສູງໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ເພາະເຖິງຕອນນັ້ນກົນລະຍຸດໃນການຮັກສາບຸກຄະລາກອນຂອງອົງກອນສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຍັງຄົງມຸ່ງທີ່ຜົນຕອບແທນຢູ່ ເຊັ່ນ: ໂບນັດໄລຍະຍາວ, ການໃຫ້ສິດທິຊື້ຫຸ້ນ ແລະ ອື່ນໆ. ອົງກອນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຮັກສາ ແລະ ຈູງໃຈຜູ້ມີສັກກະຍະພາບສູງຂອງອົງກອນໂດຍເນັ້ນໄປທີ່ 2 ປະເດັນຫຼັກ ຄື: ການເພີ່ມຄວາມຜູກພັນຂອງພະນັກງານທີ່ມີຕໍ່ອົງກອນ ແລະ ປະເດັນການພັດທະນາລະບົບທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜຸນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ເພື່ອປູກຝັງຄວາມຜູກພັນທີ່ມີຕໍ່ອົງກອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ອົງກອນອາດຈະເບິ່ງທາງເລືອກອື່ນນອກຈາກຜົນຕອບແທນໃນຮູບແບບຂອງເງິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ...

ຂ່າວລ່າສຸດ

Send this to a friend