ພະຍາດອະຫິວາໝູ

0
80
loading...

ພະຍາດອະຫິວາໝູເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງໝູບ້ານ ແລະ ໝູ ປ່າທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດຊະນິດ Flaviviridae virus pestivirus, ແຕ່ພະຍາດນີ້ບໍ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະມັກເກີດໃນລະດູຝົນ.

ຮ່ອງຮອຍ ແລະ ອາການ: ໃນແບບຮ້າຍແຮງແມ່ນມີໄຂ້ສູງ, ເບື່ອອາຫານ, ເຫງົາ ເຊິ່ງອາດມີຮ່ອງຮອຍເປັນຜື່ນແດງຕາມຜີວໜັງ, ຕາແດງ, ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງໃຄ່, ມີສີກ່ຳຕາມໃບຫູ, ຂາ, ຫາງ, ປາກ, ດັງ ໂດຍອາດມີອາການຖອກທ້ອງ, ຮາກເປັນບາງຄັ້ງຄາວເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນບໍ່ທຳງານ, ລ່ອຍ ແລະ ຊັກ, ໝູນອນກອງກັນ, ເກີດລູກຕາຍໃນທ້ອງ, ແທ້ງລູກ, ໝູນ້ອຍເກີດມາອ່ອນແອ, ໝູນ້ອຍເຕີບໂຕບໍ່ດີ, ການຕາຍເກືອບ 100% ພາຍໃນ 5 – 25 ມື້ໃນຮູບແບບຊຳເຮື້ອ, ເຫຼືອງ, ຊີດ, ໄຂ້, ຖອກທ້ອງແກ່ຍາວເຖິງ 1 ເດືອນ, ໃຫຍ່ຊ້າ, ອາການອາດຫາຍດີແຕ່ລົ້ມ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ ( ຕາມປົກກະຕິພາຍໃນ 3 ເດືອນ ).

ການແຜ່ເຊື້ອ: ຕົ້ນຕໍແມ່ນການແຜ່ດ້ວຍສິ່ງທີ່ລະບາຍອອກມາຈາກປາກ ແລະ ດັງ, ການສຳຜັດໂດຍກົງ, ຜູ້ຢ້ຽມຢາມຟາມ ( ສັດຕະວະແພດ ແລະ ພໍ່ຄ້າໝູ ), ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຖືກປົນເປື້ອນ ຫຼື ທາງອາກາດ ( ໄກເຖິງ 1 ກິໂລແມັດ ), ອາຫານປົນເປື້ອນທີ່ປຸງບໍ່ສຸກ, ການຕິດຕໍ່ທາງມົດລູກ ( ຈາກແມ່ຫາລູກຢູ່ໃນມົດລູກ ) ພໍ່ພັນໝູປ່າອາດເປັນການສະສົມເຊື້ອ ໂດຍເຊື້ອໄວຣັດຈະແຜ່ພັນ ແລະ ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍພາຍໃນຮ່າງກາຍເຄື່ອນທີ່ໄປກັບກະແສເລືອດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄປຕິດເຊື້ອໃນຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ, ພົກຍ່ຽວ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ມ້າມ, ປອດ ແລະ ສະໝອງ.

ການປ້ອງກັນ: ຈຳເປັນຕ້ອງມີການບົ່ງມະຕິແບບໄຈ້ແຍກພະຍາດ ໂດຍການວິເຄາະໃນຫ້ອງວິໄຈເພື່ອຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພະຍາດຂອງໝູຊະນິດອື່ນທີ່ມີອາການ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດປານແດງໝູ, ພະຍາດທ້ອງເບັງ, ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດໝູ ແລະ ພະຍາດຫູກ່ຳເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະລົບລ້າງພະຍາດນີ້ໄດ້ຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມຄວາມສະອາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເພີ່ມການ      ຂ້າເຊື້ອໂລກດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ Hypochlorite ແລະ ການຈັດການກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການເກືອດຫ້າມ, ຈຳກັດການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ, ຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນຊີ້ນຢ່າງໃກ້ຊິດ ( ໂດຍສະເພາະການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ) ເພື່ອຫຼີກລຽງຈາກແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອພະຍາດໃນໝູປ່າ, ສັກຢາປ້ອງກັນໃນເຂດທີ່ມີການຄຸກຄາມຂອງພະຍາດ ( ສັກຄັ້ງທຳອິດໃນໝູອາຍຸ 2 ອາທິດ, ຄັ້ງທີ 2 ເມື່ອໝູໄດ້ອາຍຸ 8 – 12 ອາທິດ ). ຈາກນັ້ນ, ສັກປີລະຄັ້ງ ແຕ່ຕ້ອງປ້ອງກັນລະບົບຮັກສາຄວາມເຢັນໃນການເກັບຮັກສາຢາອີກ.

ການປິ່ນປົວ: ພະຍາດອະຫິວາໝູນີ້ເມື່ອສັດຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ແລ້ວແມ່ນຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວໄດ້.

 

( ທີ່ມາຈາກປຶ້ມ: ລ້ຽງສັດໃນ ສປປ ລາວ )

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...