ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ

0
47
loading...

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບປະເພດການລົງທຶນໃສ່ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ການເຫັນດີດ້ານເຕັກນິກ, ການສຳປະທານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສຳປະທານ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດລະອຽດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າປະປາ ສະບັບເລກທີ 076/ປປທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2009 ດັ່ງນີ້:

+ ມາດຕາທີ 23 ວ່າດ້ວຍປະເພດການລົງທຶນ:
ການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ມີສາມປະເພດ ຄື:
1. ການລົງທຶນຂອງລັດ.
2. ການລົງທຶນແບບປະສົມລະຫວ່າງລັດກັບເອກະຊົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ.
3. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ.

+ ມາດຕາທີ 24 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ :
ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ມີປະສົບການ ຫຼື ມີນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ.
2. ມີນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກນໍ້າປະປາ ແລະ ນັກວິຊາການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງກິດຈະການ ເຊັ່ນ: ນັກວິໄຈນໍ້າ, ນັກວິຊາການໄຟຟ້າ, ນັກວິຊາການຄຸ້ມຄອງ, ນັກວິຊາການບັນຊີ ແລະ ອື່ນໆ.
3. ມີທຶນ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ພຽງພໍ, ເໝາະສົມເພື່ອກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຕິດຕັ້ງລະບົບໂຄງລ່າງນໍ້າປະປາ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການໃນພື້ນທີ່ບໍລິການຂອງຕົນ.
4. ມີພື້ນທີ່ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານນໍ້າປະປາ.
5. ມີແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກອົງການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

+ ມາດຕາທີ 25 ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນໃສ່ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ:
ການລົງທຶນໃສ່ທຸລະກິດນໍ້າປະປາແມ່ນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໂຄງລ່າງນໍ້າປະປາ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າປະປາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທັງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງການລົງທຶນສາມາດດຳເນີນດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ, ການດຳເນີນ ແລະ ມອບໂອນໂດຍການກໍ່ສ້າງ, ການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນງານເປັນຮູບແບບອື່ນ.

+ ມາດຕາທີ 26 ວ່າດ້ວຍການເຫັນດີດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງລະບົບໂຄງລ່າງນໍ້າປະປາ:
ການເຫັນດີດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງລະບົບໂຄງລ່າງນໍ້າປະປາຢູ່ ສປປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບ ດັ່ງ ນີ້:
1. ໂຄງລ່າງນໍ້າປະປາທີ່ໃຫ້ການບໍລິການແຕ່ 20,000 ຄົນລົງມາຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີດ້ານເຕັກນິກຈາກພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ.
2. ໂຄງລ່າງນໍ້າປະປາທີ່ໃຫ້ການບໍລິການເກີນກວ່າ 20,000 ຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີດ້ານເຕັກນິກຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

+ ມາດຕາທີ 27 ວ່າດ້ວຍການສຳປະທານ:
ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍສຳປະທານທຸລະກິດນໍ້າປະປາຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

+ ມາດຕາທີ 28 ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສຳປະທານທຸລະກິດນໍ້າປະປາຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ມີປະຫວັດການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.
2. ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກ.

( ຂໍ້ມູນຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າປະປາ )

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...