ການຂໍຄຳຮ້ອງອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພຂອງຕ່າງປະເທດ

0
61
loading...

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພຂອງຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕ່າງປະເທດ, ສິດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ, ຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ ແລະ ນາຍໜ້າປະກັນໄພຮ່ວມທຶນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດລະອຽດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ ເລກທີ 059/ປປທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2012 ໂດຍມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

+ ມາດຕາທີ 29 ( ປັບປຸງ ) ວ່າດ້ວຍຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພຂອງຕ່າງປະເທດ:
ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ນາຍໜ້າປະກັນໄພຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຍື່ນຜ່ານການບໍລິການໆລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

+ ມາດຕາທີ 30 ( ປັບປຸງ ) ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັ່ງນີ້:
1. ມີປະສົບການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ.
2. ມີການພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

+ ມາດຕາທີ 31 ( ປັບປຸງ ) ວ່າດ້ວຍສິດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ:
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າປະກັນໄພຕ່າງປະເທດບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີທາງດ້ານວິຊາການຈາກກະຊວງການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາທີ 32 ( ປັບປຸງ ) ວ່າດ້ວຍຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ:
ການຂໍຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ ຫຼື ນາຍໜ້າປະກັນໄພຮ່ວມທຶນກັບຕ່າງປະເທດຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັ່ງນີ້:
1. ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ, ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະກັນໄພຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
2. ສັນຍາຮ່ວມທຶນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ( ຖ້າຫາກແມ່ນການຮ່ວມມື ).
3. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍຜູ້ກວດສອບບັນຊີເອກະລາດ.
4. ໃບແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຢູ່ ສປປ ລາວ.
5. ຊື່ເຕັມ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງ, ຜູ້ຮ່ວມທຶນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການວິສາຫະກິດທີ່ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ.
6. ແຜນດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພໃນໄລຍະ 5 ປີທຳອິດ.

+ ມາດຕາທີ 33 ( ປັບປຸງ ) ວ່າດ້ວຍຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ:
ການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັ່ງນີ້:
1. ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ.
2. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພຕ່າງປະເທດບ່ອນທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່.
3. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພຕ່າງປະເທດ ຫຼື ນາຍໜ້າປະກັນໄພຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງໂດຍຜູ້ກວດສອບບັນຊີເອກະລາດ.
4. ໃບແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ ສປປ ລາວ.
5. ຊື່ເຕັມ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ ສປປ ລາວ.
6. ບົດແນະນຳຂອງຜູ້ປະກັນໄພຕ່າງປະເທດ ຫຼື ນາຍໜ້າປະກັນໄພຕ່າງປະເທດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກັບສະມາຄົມ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຂອງ ສປປ ລາວ.

( ຮຽບຮຽງຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ )

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...