ວິທີໃນການສ້າງທີມໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ

0
47
loading...

ຫຼາຍຄັ້ງເມື່ອເກີດບັນຫາຂຶ້ນພາຍໃນອົງກອນ, ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການແກ້ບັນຫາຄືການສ້າງທີມທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ອາດມີຫຼາຍຄັ້ງກາຍເປັນບໍ່ເກີດຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ເປັນປໍລະປັກຕໍ່ກັນແທນທີ່ຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນກັນທາງຄວາມຄິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ.
Sean Connolly ຜູ້ອໍານວຍການກຸ່ມໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານທຸລະກິດ Egremont ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງທີມໄວ້ 4 ວິທີ ຄື:
1. ຕ້ອງເພີ່ມໂອກາດໃນການປະສົບຄວາມສໍາເລັດ:
ສາເຫດຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກເປັນທີມທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ກໍ່ຄືຄວາມຈິງທີ່ວ່າສະມາຊິກໃນທີມບໍ່ມີທັກສະໃນການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຄືເລືອກຄົນໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກໃນແຕ່ລະສ່ວນ ແລະ ຢໍ້າກັບສະມາຊິກໃນທີມເຖິງເຫດຜົນທີ່ມອບໝາຍວຽກນັ້ນໃຫ້ພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າທຸກຄົນຕ່າງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ ຄວາມສໍາເລັດຂອງທີມດ້ວຍກັນທັງໝົດ, ເຮົາອາດຕ້ອງຈົດລາຍການບັນຫາທັງໝົດທີ່ພົບ ແລະ ຈັບຄູ່ກັບທັກສະທີ່ສະມາຊິກໃນທີມມີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄົນທີ່ມີທັກສະເໝາະສົມໃນການຈັດການກັບບັນຫາຕ່າງໆ.
2. ຕ້ອງແບ່ງວຽກໃຫ້ຊັດເຈນ:
ອີກສາເຫດໜຶ່ງຂອງຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຂອງທີມຄືການແບ່ງວຽກທີ່ບໍ່ຊັດເຈນຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງບາງວຽກກໍ່ເກີດການເຮັດຊໍ້າຊ້ອນໃນຂະນະທີ່ວຽກສໍາຄັນພັດຖືກລືມ; ເຮົາຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈວັດຖຸປະສົງຂອງທີມ ແລະ ຍຶດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດຫວັງຈາກພວກເຂົາ. ນອກຈາກນີ້, ຄວນພົບປະກັບສະມາຊິກໃນທີມເພື່ອອະທິບາຍ ແລະ ຕິດຕາມຜົນດ້ວຍການສົ່ງອີເມວ ຫຼື ວິທີອື່ນໆເພື່ອຢືນຢັນກັບພວກເຂົາອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງຖ້າຫາກພາຍໃນທີມມີການແບ່ງລໍາດັບຂັ້ນຂອງສະມາຊິກເຮົາກໍ່ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າທຸກຄົນຮັບຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຫັນດີກັບການແບ່ງວຽກຂອງເຮົາເພື່ອຫຼີກລຽງຄວາມຂັດແຍ່ງທາງອໍານາດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.
3. ຕ້ອງມີການບໍລິຫານຈັດການທີມທີ່ດີ:
ໃນການດໍາເນີນໂຄງການໃດກໍ່ຕາມເຮົາຄວນມີຫຼັກເກນໃນການວັດຄວາມສໍາເລັດຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດບໍລິຫານຈັດການກັບທີມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພາະຫາກມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຢູ່ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ດໍາເນີນການສັບປ່ຽນຄົນອື່ນໃນທີມມາເຮັດວຽກນັ້ນແທນເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນໂຄງການໄດ້ຢ່າງສະດວກ.
4. ຕ້ອງໃຫ້ຄໍາຕິຊົມ ແລະ ແນະນໍາ.
ສິ່ງສຸດທ້າຍແມ່ນຈໍາເປັນຫຼາຍທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດ ຄື: ການຮັບຟັງ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຄງການກໍາລັງດໍາເນີນໄປ ຫຼື ເມື່ອໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກໃນທີມຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປ? ແລະ ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນທາງລົບ, ແຕ່ຄວນພະຍາຍາມຕິດຕາມດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນທາງທີ່ສ້າງສັນສະເໝີ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...