ຄວນລະວັງການແຜ່ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດໃຫ້ກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ

0
29
loading...

ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຫຼີກລຽງການເຂົ້າໃກ້ຄົນໃນເຮືອນໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາໄອ ຫຼື ຈາມຕ້ອງໃຊ້ເຈ້ຍທິດຊູປິດປາກ ແລະ ເຈ້ຍທີ່ເຊັດນ້ຳມູກຕ້ອງຖິ້ມໃສ່ພາຊະນະທີ່ປິດໃຫ້ແໜ້ນ.
  2. ແຍກໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງນອນຕ່າງຫາກ.
  3. ເນື່ອງຈາກເຊື້ອໄຂ້ຫວັດນອກຈາກຈະແຜ່ເຊື້ອທາງອາກາດໂດຍການໄອ ຫຼື ຈາມແລ້ວຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານການສຳຜັດຈາກເຊື້ອທີ່ຕິດມືຄົນເຈັບເມື່ອສຳຜັດກັບນ້ຳມູກ ແລະ ຂີ້ກະເທີ. ເຊິ່ງສາມາດຕິດໄດ້ຈາກເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆທີ່ຄົນເຈັບສຳຜັດ ແລະ ຖ້າມີຄົນອື່ນສຳຜັດສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນເຊື້ອພະຍາດກໍ່ຈະຕິດມືຄົນໄປເລື້ອຍໆ. ເມື່ອສຳຜັດຖືກຕາ ແລະ ດັງເຊື້ອກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຈົນເກີດການຕິດເຊື້ອໂດຍຕ້ອງຖືຫຼັກການກິນຮ້ອນ, ໃຊ້ບ່ວງກາງ ແລະ ໝັ່ນລ້າງມືເລື້ອຍໆ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...