ອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງພະຍາດໜີ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້

0
19

– ເມື່ອເປັນໜີ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຮູ້ສຶກເຈັບແອວ ຫຼື ເຈັບຫຼັງຂ້າງທີ່ເປັນໜີ້ວຈະມີອາການເຈັບແບບແສບໆ ແລະ ເຈັບບິດໆເປັນບາງເທື່ອຄ້າຍກັບອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ. ເຊິ່ງອາດຈະເຈັບເປັນຊົ່ວໂມງ ຫຼື ທຸກໆມື້ຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະຂອງພະຍາດນີ້ແມ່ນຈະມີອາການເຈັບປວດໄປຮອດອັນທະ ຫຼື ມົດລູກໃນຂ້າງດຽວກັນ.

– ອາດຈະມີອາການວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ເຈັບທ້ອງ, ເຈັບຫຼັງ, ຫົວໃຈສັ່ນ ແລະ ອື່ນໆຮ່ວມນຳ.

– ຖ້າກ້ອນໜີ້ວມີຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະຕົກລົງມາທີ່ທໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອາການເຈັບບິດຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍອາການເຈັບທ້ອງຈະຄ່ອຍໆເຊົາໄປເອງ ແຕ່ອາດຈະກັບມາເຈັບເປັນໄລຍະເພາະກ້ອນໜີ້ວຍັງບໍ່ຫຼຸດອອກມາ.

– ປັດສະວະ ( ຍ່ຽວ ) ມີສີຂຸ້ນແດງ ຫຼື ມີເມັດຄືຂີ້ຊາຍອອກມານຳເວລາຖ່າຍເບົາ ຖ້າຕິດເຊື້ອຮ້າຍແຮງກໍ່ອາດເປັນໜອງ ແລະ ອາດຈະມີໜີ້ວກ້ອນນ້ອຍໆຫຼຸດອອກມານຳໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍເບົາປະມານ 1 – 2 ອາທິດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າປະໃຫ້ໜີ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງໄວ້ດົນໆອາດຈະເກີດອາການແຊກຊ້ອນ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໝາກໄຂ່ຫຼັງວາຍຊ້ຳເຮື້ອໄດ້.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ