ພາສາລາວມື້ລະຄຳສັບກັບກະວິນເນ “ ໂຕ້ ຫຼື ໂຕ “

0
50
loading...

ໂຕ້ ຫຼື ໂຕ: ແປວ່າໃຫຍ່, ໃນຄຳວ່າ “ ໂຕ ” ອາດຈະພ້ຽນມາຈາກຄຳວ່າ “ ໂຕ້ ” ໃນຄຳສັບພາສາລາວນັ້ນ, ໃນຄຳສັບທີ່ວ່າໃຫຍ່ຈະມີຫຼວງຫຼາຍແຕ່ຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມລັກສະນະນາມ ດັ່ງຄຳວ່າ: “ ໂຕ້ ” ເຊັ່ນ: ພ້າໂຕ້ ຫຼື ພ້າອີ່ໂຕ້, ແຕ່ຖ້າເປັນໂຕສິງໃຫຍ່ກໍ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ: “ ສິງໂຕ ” ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ, ຄຳສັບທີ່ມີຄຳວ່າ “ ໃຫຍ່ ” ໃນພາສາລາວຈົ່ງສັງເກດຕໍ່ໄປນີ້:

+ໂຕ້ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ພ້າໂຕ້.

+ ໂຕ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ສິງໂຕ.

+ ລົ້ວ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ບ່າງລົ້ວ, ຂີ້ກະເດືອນລົ້ວ, ນົກລົ້ວ.

+ ຫຼວງ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ທາດຫຼວງ, ພູຫຼວງ, ຂອງຫຼວງ.

+ ສານ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ຊ້າງສານ, ມະຫາສານ.

+ ໂທນ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ງົວໂທນ, ຄວາຍໂທນ.

+ ໂຊດ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ຟານໂຊດ.

+ ສ້ອຍ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ກວາງສ້ອຍ.

+ ທອກ = ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ໝູທອກ, ໝາທອກ.

ຄຳສັບທີ່ແປວ່າໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕາມລັກສະນະຂອງຄຳນາມ ເຊັ່ນ: ຄຳສັບທີ່ວ່າ        “ ລົ້ວ ” ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກັບຄຳສັບທີ່ວ່າ: ບ່າງລົ້ວ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...