ຂັ້ນຕອນການສະເໜີ ແລະ ອະນຸຍາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ໂອດ໊ອບ

0
41
loading...

ໃນປັດຈຸບັນມີຫຼາຍກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ມີທຸລະກິດ ແລະ ສະຫະກອນແມ່ນໄດ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນສິນຄ້າ ໂອດ໊ອບ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັ່ງກາວ, ມື້ນີ້ຄໍລຳ “ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ” ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີຫຼັກການໃນການຄັດເລືອກສິນຄ້າ, ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ກາໝາຍສິນຄ້າ ໂອດ໊ອບ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກໄດ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໄດ້ຮູ້ລະອຽດ ເຊິ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1122/ອຄ.ກສຄ ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017 ໄດ້ກໍານົດລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

+ ມາດຕາທີ 5 ວ່າດ້ວຍຫຼັກການໃນການຄັດເລືອກສິນຄ້າ ໂອດ໊ອບ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
ຕ້ອງຜະລິດໂດຍວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ທຸລະກິດຄອບຄົວ ຫຼື ສະຫະກອນທີ່ມີຂະບວນການຜະລິດ ຄື: ການດຳເນີນການຜະລິດໂດຍນຳໃຊ້ແຮງງານຕໍ່າກວ່າ 50 ຄົນລົງມາ, ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນການຜະລິດ ຫຼື ຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນພາຍໃນປະເທດທີ່ເປັນວັດຖຸດິບທີ່ສາມາດໝູນວຽນນຳໃຊ້ ຫຼື ຜະລິດທົດແທນຄືນໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກ, ລ້ຽງ, ເຕີບໂຕໂດຍທຳມະຊາດທີ່ທ້ອງຖິ່ນມີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ; ການຜະລິດ ແລະ ການອອກແບບຕ້ອງມີ ຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ຕິດພັນກັບວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ, ເປັນສິນຄ້າທີ່ດຳເນີນການຜະລິດ ຫຼື ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຖ້າເປັນຜະລິດຕະພັນຊະນິດດຽວກັນຈະຕ້ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການອອກແບບ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼື ຊື່ກາໝາຍການຄ້າຂອງເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກ.


+ ມາດຕາທີ 6 ວ່າດ້ວຍສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດເລືອກເປັນສິນຄ້າ ໂອດ໊ອບ ມີດັ່ງນີ້:
ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເກີນ 20%, ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ, ສິນຄ້າປອມແປງ ຫຼື ລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດ ຫຼື ໃຫ້ການສະໜອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ, ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໂດຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດຝ່າຍດຽວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ.

+ ມາດຕາທີ 7 ວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ກາໝາຍ ໂອດ໊ອບ ແຫ່ງຊາດ:
ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການນຳໃຊ້ກາໝາຍໂອດ໊ອບແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງທີ່ຕົນເຮັດການຜະລິດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະເໜີຄະນະກຳມະການຂັ້ນເມືອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ, ພາຍຫຼັງຄະນະກຳມະການຂັ້ນເມືອງຮັບຮອງເອົາແລ້ວຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ຈຶ່ງຈະນຳສົ່ງສຳນວນເອກະສານຄຳຮ້ອງພ້ອມດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນເມືອງໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຂັ້ນ ແຂວງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ, ພາຍຫຼັງຄະນະກຳມະການຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງເອົາແລ້ວພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ຈະນຳສົ່ງສຳນວນເອກະສານຄຳຮ້ອງພ້ອມດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນແຂວງໃຫ້ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ກາໝາຍສິນຄ້າໂອດ໊ອບແຫ່ງຊາດ.

+ ມາດຕາທີ 9 ວ່າດ້ວຍເນື້ອໃນ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການນຳໃຊ້ກາໝາຍສິນຄ້າ ໂອດ໊ອບ ແຫ່ງຊາດ:
ຕ້ອງປະກອບມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ປະເພດສິນຄ້າ, ຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບ, ສ່ວນປະສົມ, ວັນໝົດອາຍຸ ແລະ ຂໍ້ມູນໂພຊະນາການ; ໄລຍະເວລາການນຳໃຊ້ກາໝາຍ ໂອດ໊ອບ ແມ່ນອີງໃສ່ສັນຍາການນຳໃຊ້ກາໝາຍໂອດ໊ອບແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີອາຍຸການນຳໃຊ້ 3 ປີ, ແຕ່ກ່ອນຈະໝົດອາຍຸນຳໃຊ້ 6 ເດືອນ ໃຫ້ສະເໜີຂໍຕໍ່ອາຍຸການນຳໃຊ້ຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ກຳນົດເວລາຂອງການຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ກຳນົດໃນມາດຕາທີ 8 ແລະ 9 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ຖ້າບໍ່ສະເໜີຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວກໍ່ຖືວ່າສະຫຼະສິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຮຽບຮຽງຈາກ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສິນຄ້າ “ ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ” ແຫ່ງຊາດ

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ

loading...