ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ກຳນົດໃນກົດໝາຍລະອຽດ

0
57

ຄໍລຳ ຮູ້ຄູ່ທຸລະກິດ ໃນມື້ນີ້ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍປະເພດ ແລະ ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບແຕ່ລະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໄດ້ລະບຸລະອຽດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ສະບັບເລກທີ 49/ສພຊ ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2014. ໃນນັ້ນ, ມາດຕາທີ 8 ( ປັບປຸງ ) ປະເພດມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໂດຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊິ່ງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກອບມີ 3 ປະເພດ ຄື: ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

+ ໃນມາດຕາທີ 9 ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ: ແມ່ນການກຳນົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ ໄວ້.

+ ມາດຕາທີ 10 ວ່າດ້ວຍເນື້ອໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ: ປະກອບດ້ວຍຄຳສັບເຕັກນິກ, ສັນຍະລັກ, ຄຸນລັກສະນະທາງຊີວະ – ເຄມີ, ວັດຖຸ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ, ວິທີການຜະລິດ, ວິທີການທົດສອບ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ກາໝາຍ, ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ.

+ ມາດຕາທີ 11 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການບໍລິການ: ແມ່ນການກຳນົດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂອດ ແລະ ຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານ ເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ກຳນົດເວລາຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການບໍລິການທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມວ່ອງໄວຂອງການບໍລິການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການບໍລິການແຕ່ລະດ້ານໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ ໂດຍແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

+ ມາດຕາທີ 12 ວ່າດ້ວຍເນື້ອໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນຄື: ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການ, ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຂັ້ນຕອນການບໍລິການທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວ, ລະບົບການກວດກາພາຍໃນ, ການປ້ອງກັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆກ່ຽວກັບການບໍລິການ.

+ ມາດຕາທີ 13 ( ປັບປຸງ ) ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ: ແມ່ນການກຳນົດບັນທັດຖານ ຫຼື ຂອບເຂດການອະນຸຍາດໃນການປ່ອຍມົນລະພິດ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດຂອງຄົນ, ສັດ , ພືດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ທຳການຜະລິດທຸລະກິດການຄ້າ, ການບໍລິການຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ; ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກຳນົດລະອຽດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ ໂດຍແມ່ນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

+ ມາດຕາທີ 14 ວ່າດ້ວຍເນື້ອໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ມີ: ລະດັບ, ຂອບເຂດການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ, ຄວັນ, ເສດນໍ້າມັນ, ເສດເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆທີ່ເປັນມົນລະພິດ, ລະດັບ, ຂອບເຂດການສັ່ນສະເທືອນ, ສຽງ, ແສງ, ສີ, ລັງສີ, ກິ່ນ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

+ ມາດຕາທີ 15 ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ຄຳສັບເຕັກນິກ: ການນຳໃຊ້ຄຳສັບເຕັກນິກໃນການສ້າງມາດຕະຖານກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ອະທິບາຍໃຫ້ມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຳສັບເຕັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນມາດຕະຖານສາກົນ ( ISO ) ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

( ຮຽບຮຽງຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ( ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2014 ) )

Source: ເສດຖະກິດການຄ້າ